ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A
www.stylexpert.hu

elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó weboldal Általános Szerződési Feltételei

Vállalkozás neve: Stylexpert.hu Kft.Vállalkozás neve: Stylexpert.hu Kft.

Verziószám: v2.0

Közzététel dátuma: 2017.05.26-tól

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Vállalkozás www.stylexpert.hu weboldalán (továbbiakban: weboldal) -­ az ÁSZF elfogadásával ­- létrejött jogviszonyokra terjed ki.

Az ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy rögzítse Polgári Törvénykönyv szerinti Vállalkozás és az Igénybe vevő, így a fogyasztó, továbbá a fogyasztónak nem minősülő jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli szervezetek elektronikus úton történő -­ weboldalon keresztül létrejött -­ szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá tájékoztatást adjon az igénybevevők részére a szerződés keletkezésével, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden fontos tényről és körülményről.

Az ÁSZF­ben rögzített, igénybevevőkre vonatkozó jogok és kötelezettségek nem érintenek minden, a Vállalkozással ­- az ÁSZF elfogadásával létrejött -­ szerződést kötő igénybevevőt, egyes jogok és kötelezettségek kizárólag a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztókra érvényesek.

Az ÁSZF, mint szerződési feltétel, a Vállalkozás által -­ több szerződés megkötése céljából -­ egyoldalúan, az Igénybe vevő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír, amely tartalmat a Vállalkozás és weboldal szolgáltatásait Igénybe vevő (másik) fél egyedileg nem tárgyalt meg.

A weboldalon (keresztül) megvásárolható termék igénybevétele azok részére elérhető, akik az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerték majd azt elfogadták.

Az ÁSZF­ben rögzített jogok és kötelezettségek alanyai, illetve azok fogalom meghatározásai:

  • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
  • Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.
  • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Jelen ÁSZF tartalmának összeállítása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően történt, így különösen:

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
  • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
  • a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet.

Kérjük, hogy a weboldalon történő megrendelése előtt figyelmesen olvassa elaz ÁSZF tartalmát!

2.1. A vállalkozás adatai

2.2. A Tárhelyszolgáltató adatai

3.1 A szerződés nyelve

Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a weboldal, az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.

3.2. A szerződés alakisága, iktatása és utólagos hozzáférhetősége

Jogi szempontból a weboldalon leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Tekintettel arra, hogy az ÁSZF elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Vállalkozás, Igénybe vevővel megkötött szerződést egyedileg nem iktatja, de rögzíti a szerződéskötés dátumát, valamint tárolja az érvényben lévő és hatályon kívül helyezett minden ÁSZF-et, így mind a Vállalkozás, mind pedig az Igénybe vevő részére hozzáférhetővé válik a szerződés bármely későbbi időpontban.

Az ÁSZF tartalma elsődlegesen szöveges formátumban érhető el a Vállalkozás weboldalának nyitó oldalán. Az ÁSZF változatlan formában történő tárolásának biztosítása érdekében a Vállalkozás PDF formátumban is közzéteszi az ÁSZF-et. A Vállalkozás az ÁSZF-et a közzétételének napjának dátumával és verziószámmal lát el, módosítás esetén a módosított ÁSZF-et a regisztrált igénybe vevők részére tartós adathordozón, annak elfogadása céljából átadja. A módosított ÁSZF csak akkor lép hatályba, ha ahhoz az Igénybe vevő kifejezett hozzájárulását adta, ami hozzájárulást az Igénybe vevő egy esetleges vásárlást követően, a vásárlás során történő ÁSZF elfogadásával tud megtenni.

3.3 Magatartási kódex

A Vállalkozás nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, így jelen weboldal kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

3.4. A digitális adattartalom működése valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A weboldal a HTTP protokollt használja arra, hogy web­dokumentumokat jelenítsen meg az Interneten keresztül ­- HTML formátumú weboldalán -­ az Igénybe vevő számára.

Az így (HTTP protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video­- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az említett böngészők futtatására.A felhasználói élmény megfelelősége érdekében az Igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű Internet­-hozzáférés álljon a rendelkezésére.

A weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy az Igénybe vevő ismeri az Internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A Vállalkozás nem felelős az Interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az Interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok bármilyen okból is következtek be.

3.5. A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

A weboldal használata az Igénybe vevő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy az Igénybe vevő használjon vírusirtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az Igénybe vevő feladata.

A weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a Vállalkozás külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

4.1. A weboldalon megvásárolható termékek

A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a termék nevét, a termék lényeges tulajdonságait, így a termék árát, járulékos költségeit (különösen: a szállításért felszámított költségek) valamint megjeleníti a termék fotóját/fotóit. A termékre vonatkozóan megjelenített ár forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazza a házhoz szállítás díját, 3db könyv rendelése esetén a szállítás ingyenes.

Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, úgy a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja az Igénybe vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról és egyéb paramétereiről.

4.2. A weboldalon megrendelhető szolgáltatások

A Vállalkozás által a weboldalon részletesen feltüntetett a szolgáltatásokat közvetlen a weboldalon keresztül nem lehet megrendelni, amennyiben a szolgáltatások felkeltették az érdeklődését azokról e megadott felületen részletes ajánlat kérhető.

4.3. A weboldalon keresztül rendelni regisztráció nélkül lehetséges a nap 24 órájában.

Csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni.

A szerződési jognyilatkozat megtétele (az ÁSZF elfogadása) ­- amennyiben az termék megrendelésével járt együtt ­- minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után!

6.1. A szerződés lépései és technikai feltételei

a) Az igénybe vevő a weboldalra érkezve ­- megismerve az áru jelentős információit -­ dönthet arról, hogy meg szeretné e azt vásárolni / rendelni vagy sem. A weboldal napi 24 órában üzemel.

b) Amennyiben a vásárlás / megrendelés mellett dönt, úgy a megrendelő lapon a termék melletti mennyiség mezőbe beírva tudja megadni a megvásárolni kívánt termék (könyv) darabszámát.

c) A rendelés következő lépésében az Igénybe vevőnek szükséges megadnia számlázási nevét, címét valamint e­mail címét és telefonszámát, továbbá ­- amennyiben a szállítási címe ettől eltér – a szállítási címet. Ebben a lépésben szükséges, hogy az Igénybe vevő elfogadja az ÁSZF-­et ­- annak tartalmának előzetes megismerését követően -­, illetve, hogy nyilatkozzon arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatóban közzétetteket és, hogy hozzájárulását adja a kapcsolódó adatkezeléshez. majd a “Megrendelem” gombra történő kattintással megrendeli a terméket /termékeket.

d) Az igénybe vevő a rendelés aktiválását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e­mailben kapja meg a fogyasztói szerződése ­- Vállalkozás általi ­- megerősítését (továbbiakban: visszaigazolás). A visszaigazolás tartalmazza a vásárolt termék megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét, egységárát, összesen értékét, fizetés mód megjelöléseként az előre utalást (a szállítási költség tartalmazza a csomagküldés díját).

e) Amennyiben az Igénybe vevő megrendelte a terméket, előre utalással fizethet. Az előre utaláshoz szükséges számlát az általa megadott e-mail címre kapja meg. A fizetendő végösszeg -­ a megrendelés összesítése alapján ­- minden költséget tartalmaz!

f) Az igénybe vevő az előlegszámla apján átutalja vagy közvetlen banki befizetéssel rendezi a megrendelt termék(ek) díját.

g) Az igénybevevő által történt befizetést követően a vállalkozás 5-7 munkanapon belül normál postai úton szállítja a megadott szállítási, kézbesítési címre a megrendelt terméket/termékeket.

h) A létrejött szerződés adatai véglegesek, így az elküldés után az Igénybe vevő által nem módosíthatók.

i) Amennyiben a visszaigazolás az előírt határidőn belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az Igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve az Igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Igénybe vevő rossz e­mail címet adott meg a rendelés során, vagy az Igénybe vevő e­mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

j) A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 ­- 16:00 óra között történik.

k) Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Igénybe vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

l) Amennyiben a feldolgozás során kiderül, hogy a rendelés nem teljesíthető, úgy azt a Vállalkozás elutasítja, és erről, valamint az elutasítás okáról értesítést küld az igénybe vevő e­mail címre. Az elutasítást követően az Igénybe vevő újból rendelést adhat a weboldalon.

m) Ha a Vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a Vállalkozó erről az Igénybe vevőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vállalkozás az Igénybe vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. E kötelezettség teljesítése Vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

n) A Fogyasztónak minősülő Igénybe vevő ­- amennyiben a megvásárolt termékre vonatkoztatva lehetséges ­- az elállás szabályai szerint élhet elállási jogával.

6.2. Az adatbeviteli hibák kijavítása

A megrendelés során hibásan felvitt adatokat utólag tudja módosítani az igénybe vevő e-mail küldésével.

6.3. Fizetés, fuvarozás, teljesítési határidő és kiszolgáltatás

a. Fizetés
Az Igénybe vevő a megrendelést követően kapott (előleg) számla alapján banki átutalással (előre utalás) tud fizetni.

A fizetés forintban történik.

b. Teljesítési határidő
Termékértékesítés esetén a Vállalkozás ­- abban az esetben, ha a megrendelt termékből van raktáron -­ 5-7 munkanapon belül teljesíti a termék kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét miután a bankszámlára beérkezett a kiküldött számlán meghatározott pénzösszeg. Abban az esetben, ha a megrendelt termék nincsen készleten és előre láthatólag a vállalt 5-7 napos határidőn belül nem teljesíthető a termék kiszolgáltatása, a Vállalkozás e­-mailben értesíti az Igénybe vevőt, hogy az dönthessen, hogy ez esetben eláll a szerződéstől vagy megvárja a termék Vállalkozás által megjelölt határidőben történő átadását.

c. Fuvarozás
A termék normál postai úton (1 db rendelése esetén levélpostai küldeményként, 2db és e feletti rendelés esetén normál postai csomag küldeményként kerül kiküldésre a pénzügyi teljesítést követően.

Kiszállítási: 990 Ft (az ár tartalmazza az ÁFA­t). 3 vagy több könyv rendelése esetén a kiszállítás díjtalan.

d. Kiszolgáltatás termék vásárlása esetén
A kiszolgáltatás az áru Igénybe vevőnek történő átadását jelenti.

Abban az esetben, ha a szállítási cím vagy az átvétellel kapcsolatos megjegyzés nem egyértelmű, a Vállalkozás telefonon egyeztet az Igénybe vevővel. Ilyen esetekben a kiszállításról akkor intézkedünk, ha a fenti egyeztetések után pontosításra kerültek a kiszolgáltatáshoz szükséges adatok.

A kiszolgáltatás a termék eredeti kiszerelésében papír borítékban vagy légbuborékos védőborítékban történik. Termék kiszolgáltatása esetén a csomag tartalmazza a megrendelt terméket.

Ha a csomag sérült, és az Igénybe vevő jelzi a Vállalkozás felé, akkor a Vállalkozás kicseréli azt saját költségen.

e. Kiszolgáltatási akadály és annak anyagi következményei
Kiszolgáltatási akadálynak minősül, ha a posta általi szállítási időintervallumban a megadott szállítási helyen és időpontban nincs jelen sem az Igénybe vevő, sem (ha van ilyen) az átvételre jogosult személy. Arra az esetre, ha a postai kiszállítási időszakban az Igénybe vevő nem tudja megoldani az áru átvételét, akkor a postás által a címen hagyott értesítés alapján a megadott postahivatalban, a megadott időintervallumban az értesítés és a címigazolás ellenében a termék átvehető.

A kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén, amennyiben az Igénybevevő a terméket a postán nem keresi, az újrakézbesítést eredménytelenségét követően sem veszi át a Vállalkozás jogosult elállni a szerződéstől, melyről írásbeli értesítést küld a Fogyasztónak az e-­mail címre.

Amennyiben a kiszolgáltatásnak az akadálya az, hogy az Igénybe vevő által átvételre jogosultként megnevezett személy még nem töltötte be a 18. életévét, vagy erről nem lehet teljes bizonyossággal meggyőződni, akkor a Vállalkozás vagy annak csomagküldést végző megbízottja az előzőleg meghatározottak szerint újabb egyeztetést kísérel meg az Igénybe vevővel, annak eredménytelensége esetén pedig eláll a szerződéstől.

A fent rögzített kiszolgáltatási akadályok az Igénybe vevő magatartásának felróható, illetve érdekkörében bekövetkezett eseménynek minősülnek, melyre tekintettel elállás esetén a Vállalkozás jogosult a kiszállítás díjára. Amennyiben a kiszállítás eredetileg díjmentes volt az Igénybe vevő részére (pl.: a mennyiségi megrendelés esetén, értékhatár elérése miatt), a Vállalkozás 990 Ft kiszállítási díjat számol fel az Igénybe vevő részére.

7.1. Az elállás/felmondás joghatásai

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási/felmondási határidő termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt – a fuvarozótól eltérő – harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás címre. Ebből a célból felhasználhatja a Vállalkozás által a Visszaigazolásban vagy a Vállalkozás weboldaláról letölthető Elállási/Felmondási Nyilatkozatmintát is.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:
Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, a Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a Vállalkozás a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.)

A Fogyasztó köteles a Vállalkozás számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Hibás teljesítés esetén szerződés a Vállalkozás ­- tekintettel arra, hogy nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket ­- nem jótállásra köteles.

Elsősorban a vállalkozást keresse fel panaszával (a vállalkozás panaszkezelési módja)

A Vállalkozás arra törekszik, hogy a Fogyasztó részéről felmerült panaszokat “házon belül” megoldja és a Fogyasztó megelégedésére, a lehető leghamarabb orvosolja azt.

A Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.

Szóbeli panasz kezelése
A Vállalkozás a hozzá beérkező szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban – érdemben – válaszolja meg a fogyasztó részére. Amennyiben a Vállalkozás elutasítja a panaszt, a fogyasztó részére a panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti (a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt) szóbeli (illetve ettől eltérő módon tett) kifogás esetén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett jegyzőkönyvet használja: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/sites/default/files/jegyzokonyvminta_szobeli_panaszrol_2.1.pdf

Írásbeli panasz esetén
A Vállalkozáshoz írásban érkezett panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszolja meg és küldi meg egyidejűleg a Fogyasztó részére, ami válasz a panasz elutasítása esetén tartalmazza az elutasítás indoklását is.

A panasz elutasítása esetén -­ legyen az szóbeli vagy írásbeli ­- a Vállalkozás írásban tájékoztatja a Fogyasztót -­ elutasító álláspontján, valamint annak indoklásán felül -­ arról, hogy panaszával ­- annak jellege szerint -­ mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi­e a békéltető testületi eljárást.

A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Vállalkozás az alábbi elérhetőségein fogadja a fogyasztói panaszokat:

Link (URL): https://stylexpert.hu/kapcsolat/
E-­mail cím: info@stylexpert.hu
Postai levelezés során: 1138 Budapest Vizafogó sétány 2/D. 4/3.

Másod sorban vegye igénybe az Online Vitarendezési Platformot

A hazai vállalkozások kötelesek együttműködni a hazai békéltető testületekkel, máskülönben fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. A cégek képviselőinek szintén előnyös az online békéltető honlap, mivel időt, pénzt spórolva nem kell megjelenniük sem nekik, sem pedig a fogyasztónak személyesen. A vitás felek és a testület közötti párbeszéd végig a világhálón folyik és a megoldásra irányuló ajánlatukat néhány kattintással teszik meg.

Az egy egyszerű regisztrációt követő bejelentkezés után könnyű szerrel nyújthatja be panaszát az online békéltető honlapon keresztül. Az így bejelentett panasz a Békéltető Testülethez kerül.

Miután a békéltető testülethez került az ügy, a vitarendezési eljárásban legkésőbb kilencven napon belül döntés születik, az eljárási határidő meghosszabbításra csak kivételes esetben van mód. Az eljárás teljes egészében az interneten zajlik, ami a legnagyobb előnye ezen vitarendezési eljárásnak, hiszen sem a Fogyasztónak, sem pedig a vállalkozásnak nem kell utaznia, otthonából, az Interneten keresztül folytathatják le a Békéltető Testületi eljárást.

További információk az Online Vitarendezési Platformról itt található:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Panaszkezelés közvetlenül a Békéltető Testület közreműködésével

A Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében -­ jogszabályi kötelezettségének eleget téve -­ igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások

  • minőségével, biztonságosságával,
  • és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
  • valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás­vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület címe:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: 06 (1) 269-0703
Fax száma: 06 (1) 488 21 86
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

További információk a Békéltető Testületekről itt található: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Végső esetben forduljon a Hatósághoz

Amennyiben panaszát nem sikerült orvosolnia sem a Vállalkozásnak, sem a Békéltető Testületnek, végső megoldásként forduljon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok járnak el. Megkülönböztetünk megyeszékhely szerinti járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre egyes kérdésekben a megye egész területére terjed ki), valamint járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre a járás területére terjed ki).

Fogyasztóvédelmi jellegű panaszát bármelyik járási hivatalban benyújthatja, fontos azonban tudni, hogy nem minden járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben. (Amennyiben a benyújtott panaszban foglalt ügykör nem tartozik az adott járás illetékességébe vagy hatáskörébe, úgy az adott járás továbbítja azt a megfelelő helyre)

A területileg illetékes járási hivatal elérhetősége:
Budapest XIII. kerületi járás
Járás vezetője: dr. Bódi-Dancs Anita
Cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Telefonszám: +36 1 896-5302 Fax: +36 1 237 4827
E-mail: titkarsag@13kh.bfkh.gov.hu
Ügyfélfogadás: Szerdánként 9.00-12.00-ig előre egyeztetve.
Járás illetékességi területe: Budapest XIII.kerület

És, ha már nem maradt más megoldás, ­- legvégső esetben -­ forduljon Bírósághoz

Amennyiben fenti eljárások nem vezetnek eredményre, a szerződésszegés tényének megállapítása érdekében forduljon ­ lakhelye szerint illetékes ­ Bírósághoz.

A Vállalkozás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Fogyasztó hozzájárulása nélkül, jogszabály alapján kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A Vállalkozás, a Fogyasztó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített tartalom szerint kezeli.

Az Adatvédelmi Tájékoztató mindenkor aktuális verziója a következő webcímen érhető el: https://stylexpert.hu/gdpr-adatvedelmi-tajekoztato/

Jelen ÁSZF 2017. május 16. napján került közzétételre.

Jelen ÁSZF, mint elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az igénybe vevő számára hozzáférhetővé válik és termék adás-vételére irányuló szerződés esetén határozatlan időre jön létre, visszavonásig vagy újabb verziószámmal megjelölt ÁSZF közzététele napjáig marad hatályban.

A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF­et.

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása (kivéve: ÁSZF és a weboldal tájékoztatónak kizárólag saját céllal történő letöltése és tárolása), feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.

Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A jelen ÁSZF-­ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF ide kattinttva (ide linkeljétek be a letölthető pdf változatot) PDF formátumban is letölthető!

2017 Minden jog fenntartva – Stylexpert.hu Kft!

Az Általános Szerződési Feltételek letöltése PDF formátumban.